czekalska-magdalena

dr Magdalena Czekalska

Droplet interface bilayers to rozwijana w ciągu ostatnich lat technika tworzenia dwuwarstw lipidowych, będących modelem błon biologicznych. Opiera się na zjawisku samoorganizacji amfipatycznych cząsteczek fosfolipidów na granicy faz woda/olej. W metodzie tej krople wodne zanurzone w fazie olejowej otoczone są monowarstwą lipidu i po zetknięciu są ze sobą tworzą dwuwarstwę. Jest ona stabilna i podatna na wbudowywanie się białek błonowych.
We współpracy z grupą prof. Hagana Bayleya z Uniwersytetu w Oksfordzie opracowaliśmy mikroprzepływowy układ, w którym wydajnie tworzymy dwuwarstwy lipidowe i badamy białka błonowe. Wysokoprzepustowe pomiary aktywności białek błonowych odbywają się przez stykanie się kropel zawierających badane białko (np. kanał jonowy) z kroplami, których skład będą stanowiły substancje wchodzące w interakcję z badanym białkiem (np. inhibitory).1 W oparciu o opracowany układ, zaprezentowaliśmy także tworzenie sieci komunikujących się kropel.2
Innym kierunkiem badań jest opracowanie prostego w obsłudze systemu do wydajnego tworzenia dwuwarstw lipidowych. W toku prowadzonych badań opracowaliśmy mikroprzepływowy system układ do podziału próbki na krople o mikroobjętości poniżej 10 nL, w którym pary kropel są unieruchamiane w specjalnych geometriach kanałów, tzw. „pułapkach hydrodynamicznych”. Dzięki powtarzalności operacji tworzenia błon i prowadzenia równoległych pomiarów fluorescencji, wyznaczono stałą przepuszczalności fluoresceiny przez membrany, jak również badana jest kinetyka transportu jonów wapnia przez nanopory.
1. M. Czekalska, T. Kaminski, S. Jakiela, K.T. Sapra, H. Bayley and P. Garstecki, Lab Chip, 2015, 15, 541–8.
2. M. Czekalska, T. Kaminski, S. Jakiela, M. Horka and P. Garstecki, Micromachines, 2017, 8, 93.

Dane kontaktowe

powrót »

en
Created by PONG, design Maciej Szkopański.